Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.r-mal.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym www.r-mal.pl, znajdującym się pod adresem elektronicznym www.r-mal.pl, zwany dalej Sklepem. Dokument ten reguluje ogólne warunki korzystania z oferty sklepu Złożenie zamówienia w sklepie oznacza wyrażenie zgody na warunkami niniejszego Regulaminu. W skład oferty Sklepu wchodzą te produkty, które zostały wymienione w katalogu sklepu w chwili sprzedaży. Właścicielem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo REMIX Tomasz Karczewski ul. Polna 129, 87-100 Toruń., zwany dalej REMIX.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach   Sklepu;

    2)warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

    3)zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

 1. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie (lub posiadające zgodę opiekunów) jako konsumenci-oraz przedsiębiorcy podmioty gospodarcze.
 2. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

6.Klienci, którzy chcą zapoznać się z treścią Regulaminu mogą uzyskać do niego dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.r-mal.pl

 1. Otrzymywanie przez Klienta od REMIX innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Klienta stosownej zgody. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Klient może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

 

II. KORZYSTANIE Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SKLEP

 1. Sklep ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych co pozostaje w związku ze świadczonymi przez Sklep w ramach Witryny usługami, zobowiązuje się do podjęcia optymalnych środków technicznych oraz organizacyjnych. Wskazane środki będą odpowiednimi co do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Sklep w szczególności zobowiązuje się do podjęcia środków, które to służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla REMIX,

3)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

III. INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep www.r-mal.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, które to znajdują się w ofercie. Sklep zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia nowych towarów jak i ich usunięcia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oraz odwoływania promocji przy czym ma również prawo do dokonywania zmian w trakcie trwania promocji.
 6. Prawa do korzystania z wszelkich informacji, zdjęć oraz aplikacji wykorzystywanych przez Sklep przysługuje REMIX. Bez zgody REMIX niemożliwe jest kopiowanie, rozpowszechnianie jak również używanie do celów handlowych czy prezentacji własności intelektualnej posiadanej przez niego na innych stronach internetowych.
 7. W sytuacji, w której towar posiada ewentualne wady, w opisie zostanie poczyniona stosowna informacja.

 

 IV. ZAMÓWIENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.r-mal.pl, a następnie dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka. Koszyk może być w dowolnym momencie przeglądany.
 3. W celu wysłania Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przy wypełnianiu specjalnego formularza.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę wyłącznie poprzez mechanizm Sklepu.
 6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
 7. Minimalna wartość zamówienia przy nie uwzględnieniu kosztów przesyłki wynosi 1 zł..
 8. Umowa pomiędzy REMIX a Klientem uważana jest za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. REMIX w celu dostarczenia zamówienia zastrzega na swoją rzecz prawo do wystosowania prośby o potwierdzenie zamówienia bądź też weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawarta zostaje zgodnie z niniejszym Regulaminem jak również obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 11. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez REMIX w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
 12. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo REMIX Tomasz Karczewski z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 129, 87-100 Toruń, kujawsko-pomorskie, NIP: 8790258351. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji postanowień umownych, celów marketingowych oraz kontaktu z klientem. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania powyższych celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator prowadzi swoją działalność gospodarczą, w tym podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. REMIX zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 14. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 15. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sklepowi celem wykonania umowy sprzedaży zawartej z Klientem. 
 16. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

V.PŁATNOŚCI

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   1) przelewem na numer konta bankowego;

   2)płatnością za pomocą platformy przelewy24.pl.

   3)podczas obioru osobistego w siedzibie sklepu ul. Polna 129, 87-100 Toruń

 1. Wraz z zmówieniem dostarczony zostanie dowód zakupu oraz jeżeli Klient będzie tego chciał faktura.
 2. Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przesłanie dowodu zakupu oraz faktury w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 3. W przypadku gdy dokonano wyboru płatności przelewem na konto Sklepu, Klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 3 dni daty złożenia zamówienia.

 

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W trakcie składania Zamówienia Klient wskazuje adres na który ma odbyć się dostawa Towarów.
 3. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem Kuriera lub Klient dokonuje odbioru osobiście.
 4. Koszty dostawy Towarów zobowiązany jest pokryć Klient.
 5. Koszty dostawy towaru przez Kuriera wskazane są na stronie internetowej Sklepu.
 6. Podczas składania zamówienia, koszty dostawy zostaną każdorazowo wskazane (zostaną zliczone automatycznie).
 7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty.
 8. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Klienta będącego konsumentem.

 

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W oświadczeniu należy podać numer konta bankowego, na które zostanie przelana wartość zamówienia.
 5. Towar podlegający zwrotowi, musi być w stanie, w którym został dostarczony do Klienta. Klient może dokonać sprawdzenia towaru w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Nie jest możliwe skuteczne złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu.
 8. Kosztami zwrotu towaru zostaje obciążony Klient. W przypadku gdy przyczyna zwrotu wystąpiła z winy Właściciela Sklepu to on ponosi koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru.

 

VIII. RĘKOJMIA

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 2. Przysługujące Klientowi uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient może dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi pisemnie lub na adres e-mail sklepu: kontakt@r-mal.pl
 4. W przypadku, w którym, Sklep potwierdzi istnienie zgłoszonej przez Klienta wady, Klient powinien:

1)Odesłać lub dostarczyć osobiście wadliwy towar wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu Internetowego tj. ul. Polna 129, 87-100 Toruń, przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep lub zostaną one Klientowi zwrócone,

2)Skontaktować się ze Sklepem w sposób telefoniczny, listowny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep na swój koszt może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

 

IX. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl